RODO

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renesansowa Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 A, 01-905 Warszawa, zwana dalej KLINIKA RENESANSOWA
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym w szczególności Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1318 ze zm.).
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
  4. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
  5. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej  jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od KLINIKI RENESANSOWEJ dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z  zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o  których mowa w  szczególnych przepisach prawnych.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
  10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Renesansowa sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 A 01-905 Warszawa
22 864 67 65 +48 535 400 590
recepcja|klinikarenesansowa.pl| |recepcja|klinikarenesansowa.pl